Egelund blev stiftet for 50 år siden

Det tidlige organiserede Idrætsliv i Beder-Malling-Ajstrup og forudsætningerne for dannelse af Beder-Malling Idrætsforening BMI.

Fortalt af Arkivleder Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv

Egelund indvies august 1978
Egelund indvies august 1978

For 50 år siden d. 30. november 1966 stiftes hovedforeningen Egelund med repræsentanter for de fem idrætsforeninger, forældrekredsen fra Beder-Seldrup og Malling Skole, Beder Sogns og Malling Borgerforening, Beder-Malling Husmandsforening og Ajstrup forsamlingshus i Beder-Malling Kommune. Det er ikke en sammenslutning men et samarbejde. Foreningerne kører deres eget løb i Hovedforeningen: Formålet er ”på bred basis at arbejde for at skabe det bedst mulige grundlag for udøvelse af enhver form for idræt” og ”virke for igangsætning, udbygning og drift af et idrætsanlæg med tilhørende sportshal i og omkring ”Egelund-anlægget”. Der skulle dog gå 21 år før anlægget stod færdigt.

De første foreninger kombinerer idræt og sociale arrangementer De første foreninger for den organiserede, frivillige idræt stiftes i sidste del af det 19´tende århundrede over hele landet. Fælles for alle er tanken om, at foreningerne udover idræt har en samlende funktion i de små samfund. Der er sociale aktiviteter som juletræsfest, bal, fastelavnsfest, foredrag, film, ande- og flæskespil og udflugter. Amatørteater (dilettant) er meget populært. Beder og Omegns Ungdomskreds adskiller sig ved udelukkende at være en kulturel forening ved stiftelsen i 1922. Foreningens formål: ”At fremme sammenhold og Fællesskabsfølelse mellem de unge”…”Dette formål søges opnået ved afholdelse af møder med sang og foredrag, oplæsning, ved afholdelse af selskabelige sammenkomster og udflugter om sommeren.” Det varer dog ikke længe, før gymnastik også er en del af aktiviteterne.

Malling Gymnastikforening Den ældste forening i vores lokalsamfund er Malling Gymnastikforening MG fra 1896 og som navnet siger, er idrætten i en årrække gymnastik. Senere kommer håndbold til, udendørs vel at mærke. Malling Boldklub tager sig af fodbold, men kom af økonomiske grunde ind under MG i 1939. På samme tid får man ved frivillig arbejdskraft etableret et lille stadion ved Egelund med op kridtede græsbaner. MG begynder med badminton i 1939, det bliver ikke rigtig til noget, og i 1943 stiftes en selvstændig Malling Badmintonforening.

Beder Gymnastik og Ungdomsforening/Beder Gymnastikforening Beder Gymnastik og Ungdomsforening stiftes i 1918. Beder Boldklub var begyndt før og spillede på nogle græsmarker ved Vilhelmsborg. Deres fane fra 1921 er på arkivet. Det er i øvrigt ganske karakteristisk – alle foreninger har deres egen fane. Det er fortsat en tradition, at fanerne bæres ind ved gymnastikopvisningen om foråret. I 1952 dominerer idrætsaktiviteterne så meget, at foreningen skifter navn til Beder Gymnastikforening. Samme år starter foreningen op med badminton.

Ajstrup Gymnastik og Ungdomsforening Ajstrup Gymnastik og Ungdomsforening er den yngste fra 1943. Idræt er dyrket tidligere, bare ikke organiseret i en forening. Her er også sociale aktiviteter som før nævnt inklusiv folkedans om vinteren. I 1959 får foreningen en atletikinstruktør, året efter begynder man at spille volleyball, og endelig i 1960 indendørs håndbold, hvor herreholdet må til Aarhus for at træne.

Træningsfaciliteter Faciliteterne for træning er meget beskedne. Foreningerne kunne låne de små gymnastiksale på Beder Gartnerskole og Landbrugsskolen, Beder-Seldrup skole, efter 1959 Malling skole og fra 1971 på Beder Skole. Forsamlingshusene i Ajstrup og Beder bliver også anvendt. Fodbold og håndbold spilles på forhåndenværende græsmarker og på det lille stadion på Egelund. 1964 indkalder Beder-Malling Kommune BMK foreningerne til et møde.

Beder og omegns Ungdomskreds faneindvielse 1961
Beder og omegns Ungdomskreds faneindvielse 1961

De ønsker sig en samlet forening, hvorfra de kommunale tilskud kunne fordeles. Foreningerne er motiverede af stigende medlemstal og af de utilstrækkelige muligheder for træning, så i 1966 præsenterer man et projekt ”Idrætsparken Egelund”. Jorden ved Egelund ejes af kommunen og er fra 1963 øremærket til et idrætsanlæg. Under arbejdet med anlægsplanerne nærmer foreningerne sig hinanden under navnet ”De samvirkende idrætsforeninger”.  Samarbejdet kulminerer med dannelsen af Hovedforeningen i november 1966.

Stiftelsen af IF Egelund og bygning af et klubhus Beder- og Malling Gymnastikforening ønsker ganske som kommunen en stor samlet forening og 30.11 stiftes IF Egelund som udover de to gymnastikforeninger også omfatter Ajstrup og Malling Badminton. Beder Ungdomskreds ønsker ikke at opgive deres selvstændighed. Arbejdet deles nu, så Hovedforeningen arbejder for etablering af et idrætsanlæg og IF afvikler idrætsaktiviteterne. Startkapitalen til først etape bliver indsamlet ved at gå fra dør til dør og bede om bidrag. Lokale håndværkere bidrager med tid, arbejdskraft og billige materialer. Derefter kan noget af beløbet lånes i kommunekassen og i Dansk Idrætsforbund. Første del bestående af et klubhus med omklædning og boldbanen går i gang og står færdigt i foråret 1971sammen med 3 tennisbaner.

Projektet i strid modvind. 1970 bliver BMK sammenlagt med Aarhus Kommune AAK. Kommunen udarbejder en idrætsplan, hvor alle idrætsanlæg skal være i forbindelse med skolerne, så den frivillige idræt kan benytte lokalerne om eftermiddagen og sikre en maximal udnyttelse. AAK ønsker således ikke at etablere et stort samlet idrætsanlæg.  Endvidere trænger Malling Skole meget til en ny gymnastiksal, som bygges i begyndelsen af 70èrne. I 1975 beslutter byrådet at den sydlige del kan få bevilget 2 x sportshal og 1 svømmehal. Den ene hal skal ligge i Mårslet- hverken skolerne eller idrætsforeninger kunne enes om placeringen i Beder-Malling. Kommunen modtager 4 placeringsforslag!  Til sidst er der to realistiske forslag tilbage: 1. placering ved Beder Skole 2. Gennemføring af den gamle plan om Idrætsparken Egelund. Fordele ved forslag 2: Området er i forvejen udlagt til idrætsformål, det kan udvides og der er allerede klubhus og omklædning, ulempen er at det er privatejet og forbeholdt IF Egelund, og der så skal bygges en ny gymnastiksal ved Beder Skole. Hovedforeningen og IF indser hurtigt, at forhindringen ved privatejerskab imødekommes ved at lade anlægget overgå til kommunalt ejerskab. AAK udskriver en arkitektkonkurrence og projektet bliver præsenteret november 1976. Nu har man et planlagt anlæg, men to konkurrerende idrætsforeninger IF Egelund og Beder Idrætsforening BIF, som har modarbejdet hinanden de sidste par år i forhold til idrætsanlæggets placering. BIF ønsker stadig ikke en sammenlægning. De opfatter IF som meget konkurrencepræget og dominerende, hvor de har en bredere tilgang til idræt, og de er bange for at der ikke længere dyrkes idræt i Beder. Det fremgår af debatindlæg, at der nok også er en del personlige antipatier på spil. Det må ikke glemmes, at Beder og Malling virkelig var to adskilte områder, hvor hver holdt på sit særpræg.

Endelig enighed 1.1.1977 overgår den selvejende institution og dens midler til AAK og 14 dage senere bevilliger byrådet penge til udvidelse af klubhuset, opførelse af en idrætshal og svømmehal, omklædningsrum og cafeteria, anlæg af grusbane samt yderlige 2 græsbaner. De to foreninger nedsætter omsider et fælles udvalg, som arbejder på et udkast til en sammenlægningsplan samt vedtægter for en ny forening. Der er en del diskussioner i begge foreninger og debatindlæg i aviserne, men 20.10. 1977 mødes man til stiftende generalforsamling på Malling kro. Først skal IF Egelund og BIF opløses og vedtægterne til den nye forening vedtages. Aarhus Stiftstidende kunne næste morgen berette om en meget følelsesladet debat, ikke om vedtægterne, men om navnet. De to bestyrelser har i de nye vedtægter foreslået Beder-Malling Idrætsforening, forslag to er IF Egelund. Til sidst beslutter man at stemme for alle vedtægter under et. De bliver vedtaget med stort flertal, dermed er navnet på plads: Beder-Malling Idrætsforening i daglig tale BMI. Hele anlægget indvies august 1978. Medlemstilgangen gør, at der bygges til allerede i 81 og op igennem 1980érne for at kulminere med hal nr. 2. Det er en anden historie.

Gymnastik i Beder 1918 i ærbare gymnastikdragter
Gymnastik i Beder 1918 i ærbare gymnastikdragter

Fakta: Ajstrup Gymnastik og Ungdomsforening 1943-1967 Beder Boldklub ???- midt 1920èrne, indgår i Beder Gymnastik og Ungdomsforening Beder Gymnastik og Ungdomsforening 1918-1952 ændrer navn til Beder Gymnastikforening. Beder Gymnastikforening 1952-1967. Beder og Omegns Ungdomskreds 1922-1970 ændrer navn til Beder Idrætsforening BIF. Beder Idrætsforening 1970-1977 Malling Gymnastikforening (oprindelig skytte og gymnastikforening) 1896-1967. Malling Boldklub 1906-1939 indgår som en afdeling under Malling Gymnastikforening Malling Badmintonforening 1943-1967 Hovedforeningen Egelund 1966 alle foreninger er medlemmer, men selvstændige. IF Egelund 1967-1977: Sammenlægning af Ajstrup GU, Beder Gymnastikforening, Malling Gymnastikforening, Malling Badmintonforening. Beder-Malling Idrætsforening BMI 1977- Sammenlægning af IF Egelund og Beder Idrætsforening Idrætsparken Egelund indvies 1978

Kilde: Det organiserede Idrætsliv i Beder-Malling. En lokal historie skrevet af Jette Pedersen som opgave til Danmarks Højskole for Legemsøvelser 1987

Nedenstående 2 billeder var ikke med i Fællesbladet:

Gymnastikopvisning 1979
Gymnastikopvisning 1979
Egelund gymnastikopvisning 1980erne.
Egelund gymnastikopvisning 1980erne.