Fællesbladet udkommet i 25 år

Fællesbladet talerør og opslagstavle for Beder- Malling og Ajstrup.
Udgivet af Fællesrådet 1989-2013.

Af arkivleder Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv.

Niels Blicher, daværende formand for Fællesrådet skriver i første nummer om bladets formål:
Det skal bringe stof af almen interesse for lokalområdet, der sætter sindet i bevægelse. Det skal ikke erstatte, men være et supplement til lokale blade i foreninger og grupper. Derudover skal det være stedet for meddelelser fra Fællesrådets medlemmer.

Den spæde start

Ole Johansen, ansvarshavende redaktør (1989-1991 og 1994-1999), planlægger udgivelsen af det første nummer sammen med Ingrid Jespersen, Jonna Nielsen, Lene Gisselmann, Morten Agersnap, Niels Blicher, Svend Bové, Knud E. Mikkelsen og Taus Nielsen. Alle er glade amatører bortset fra Taus og Ole Rohde Jensen samt pressefotograf var Bent Sejersen. Rohde Jensen udformer et forslag til layout og navnet ”Fællesbladet”. Bladet er på 16 sider, meget læsevenligt med store typer, kun foto på forsiden, layout sort/hvid med en farvet kant på forsiden. Der er planlagt fire numre årligt i et oplag på 3500, der sendes til alle husstande, kontorer og institutioner i Beder-Malling og Ajstrup, dog ikke strandområderne. Økonomien skal hænge sammen med et tilskud fra Fællesrådet og indtægter fra annoncører. Teksten skrives på skrivemaskine, klippes ud og klistres op på monteringsark. Redaktionsarbejdet er ulønnet. Bladet trykkes på det lokale EJ-OFFSET.

Fællesbladet nr.1 1989: Godaw!
Fællesbladet nr.1 1989: Godaw!

De første 10 år 1989-1999

I slutningen af 1990 må man bede medlemmerne om at indbetale et ekstraordinært og frivilligt bidrag, da der er underskud. Det er den eneste gang, man har været i den situation. Ole Fournais (1991-1993) overtager redaktørposten, medlemmerne skal nu betale for artikler, som de selv leverer – dog ikke læserbreve. Da Beder Sogn bliver selvstændigt i 1991, beslutter menighedsrådet, at Beder Kirkeblad skal være en del af Fællesbladet. 1991 er også året, hvor bladet fremstilles på Malling Skoles Dataværksted, klippe-klistre tiden er overstået. Fra 1992 kommer der 6 numre årligt. Regelmæssigt er der dog nødråb fra Redaktøren om at der mangler stof. I nr. 5/1994 skriver han, at der et par dage før deadline kun var stof til 1½ side!

Hvad skriver de om?

Strukturen er fastlagt i fire indholdskategorier:1. Fællesrådsmedlemmernes præsentation af sig selv fx leverer Ungdomsklubberne, Biblioteket og Eskegården stof til næsten hvert nummer om arrangementer og aktiviteter. Amatørteatret ”Spiren” fortæller om deres forestillinger. I ”Virksomhedsprofilerne” beskrives de lokale firmaer og forretninger, Egnsarkivet fortæller områdets historie.
2. Opslagstavlen for lokale arrangementer fx indvielse af Beder Sognegård.
3. Fællesrådets information om offentlig virksomhed i området eksempelvis: Indvielse af Omfartsvejen og Holmskovvej, rundkørsel i Ajstrup og lokalplaner
4. ”Nyt i området” herunder læserbreve. Meninger om trafik i området kan få læserne til pennen. I denne periode især den på Kirkebakken. Efter megen aktivitet og pressen på fra lokalområdet, fik kommunen etableret et bump, som til gengæld fik buschauffører og førere af sneplove op i det røde felt. Det endte med, at bumpet blev fjernet. Om den sidste del af historien var Fællesbladet helt tavst! Bladet leverer en kavalkade over begivenheder i området: Malling Bibliotek og Ajstrup Skole lukker, nybygning ved Malling Plejehjem, Malling Landbrugsskole og Gartnerskolen fylder 100 år og fusionerer. Der kommer flag allé i Beder for blot at nævne nogle få.

Lokalprojektet

Først og fremmest dokumenterer Fællesbladet et kolossalt folkeligt engagement omkring ”Lokalprojektet”, der bringer en intens aktivitet med arbejdsgrupper, borgermøder og kontakter mellem Fællesrådet og Aarhus Kommune. Grøn Guide starter i 1997 og leverer råd om et mere bæredygtigt miljø, og skærper bevidsthed om økologi og ressourcer i hvert nummer. I 1993- 1997 er Programmet for Fest- og Kulturugen med ca. 40 arrangementer i området meget imponerende med et gult indstik i bladet på 4 sider.

De næste 10 år 1999 -2009

Fællesbladet – vækst og problemer med distribution
Fra nr. 6/1999 hedder redaktøren Lene Aamand Sørensen. I 2001 får Fritids- og ungdomsklubber deres faste 4 sider bagerst i bladet, Kirkebladet for Malling Pastorat, og Beder Skole indgår som en del af Fællesbladet, oplaget stiger til 3700, i 2002 til 3900. Sognekirkerne og skoler er vigtige for det sociale og kulturelle liv i området, så det er en klar styrkelse at have dem som fast indhold i Fællesbladet. Malling Skole kommer med i 2003. Fra 2004 kommer programmet for Aftenskolen Fælles Fritid to x årligt.
Nr. 1/2002 er alle redaktørers mareridt- i artiklen på forsiden mangler æ, å og ø i alle ord, så der må udsendes et 1a nummer for at rette op på miseren.
I denne periode anvendes Fællesbladet som budbringer af målrettet information til borgerne gennem særnummer/indstik i bladet: ”Fremtiden på din egn” særnummer i farver arbejdsgrupperne under Fællesrådet 2000,”Rent drikkevand” i samarbejde mellem Fællesrådene og Aarhus Kommunale værker 2002. Brochuren ”Velkommen til nye beboere i Beder-Malling- Ajstrup ” Fællesrådet 2002, ”Stifolderen” Fællesrådet 2003, ”Fælles indsats for børn og unge i Beder” Institutionerne 2004.
Bladet er i vækst og kommer i et oplag på 4000 på 24 s. af og til med 32 s., og annoncørerne tilbydes annoncer i farver.
Der er problemer forude- portostøtten forsvinder, og bladet karakteriseres som en adresseløs forsendelse. Nej til gratis aviser er også nej til Fællesbladet. Bladet køres til København med 600 ekstra styk, som adresseringsmaskinen kan tygge på. Det går helt galt før påske i 2008, hvor Postvæsenet slet ikke kunne håndtere mængden af blade, så bladet bliver 3 uger forsinket og må uddeles af BMI. I 2009 bliver samarbejdet med Posten for anstrengt, uddelingen er nu via Forbrugerkontakten. Det betyder, at institutioner og firmaer ikke længere modtager bladet. Oplaget reduceres til 4000. Redaktøren efterlyser nye kræfter til redaktionen, de kommer heldigvis.

6/2002 Første forside med farvefoto: BMI får infostander, Pipi Langstrømpe opføres af ”Spiren”, Egnsarkivet fejrer 35 års jubilæum
6/2002 Første forside med farvefoto: BMI får infostander, Pipi Langstrømpe opføres af ”Spiren”, Egnsarkivet fejrer 35 års jubilæum

5/2003 Indvielsen af Stifolderen. 50 mennesker mødte op og fulgte med på en lang vandring af stierne.
5/2003 Indvielsen af Stifolderen. 50 mennesker mødte op og fulgte med på en lang vandring af stierne.

Hvad skriver de nu om?

Orientering fra Fællesrådet fylder betydeligt mere, der er høringssvar på til kommunen om Lokalplaner, skovrejsning og det vi ikke vil have fx en losseplads ved Starup. Vi fik en cykelsti fra Malling til Ajstrup Gl. skole, men ikke til stranden. Beder-Malling Bibliotek blev reddet fra lukning, men kom ikke til at flytte til Egelund. Festpladsen samme sted indvies, og Grundlovsmøderne holdes fremover her i stedet for i krohaven i Beder.
Beder-Bering vejen har beskæftiget Fællesrådet siden 2001. I 2009 er der borgermøde i Tranbjerg, hvor omkring 300 forsøger at komme ind. Navnet ændres til Bering-Beder vejen. Her i 2013 venter vi på VVM-undersøgelsen, der skal klarlægge vejføringen.

5/2006 Overskriften er: Køerne venter på Beder-Beringvejen – det ligner nu mest biler!
5/2006 Overskriften er: Køerne venter på Beder-Beringvejen – det ligner nu mest biler!

”Nyt fra Området”

Det er omsider lykkes BMI at skaffe penge til at udbygge Egelund med hal nr. 2 i 2002 til stor glæde for idrætsudøverne.
Borgerne i Malling har arbejdet med at få et medborgerhus på Mallinggård ved Fløjstrupvej. Foreningen nedlægges i 2004 i erkendelse af, at kommunen har bestemt sig for at bygge Annehuse på stedet og flytte beboerne dertil fra Pensionatet på Bredgade.
Landbetjentens klumme er ny i Fællesbladet fra 2005 med stort og småt fra området, der i disse år oplever meget hærværk og indbrud. Der er også problemer med hash, stjålne cykler i mængder, tricktyve og graffiti, og dem der kører for hurtigt. En enkelt gang er der forsøg på at brænde Beder Skole af. Vi må trøste os med, at det er værre andre steder. Der udfoldes dog en ihærdig indsats for at finde gerningsmændene.
Læserbreve
I 2005 lukker Odderbanen stoppet ved Banevolden, mens Egelund bevares. I 2008 viser det sig, at skinnerne er i elendig forfatning, så Banen lukkes for reparation. I samme hug lukkes overgangen også ved Gl. Østergårdsvej for biler. Det deler byen i to for og imod en permanent lukning. Fællesbladet er ikke specielt egnet til en dialog via læserbreve, fordi bladet kun udkommer hver anden måned. Århus kommune mener dog ligesom Fællesrådet, at overgangen skal åbnes. Det bliver den i 2009.

2009 -2013. Hvad skriver de om

Strukturen er todelt mellem faste rubrikker som kirkenyt, skolerne, klubberne, legepladsen, Eskegården, landbetjenten, biblioteket, telefonliste og kalender og artikler, som er ”nyt i området” og meddelelser fra medlemmerne. Annoncørerne må ikke glemmes.

 BMI i Fællesbladet.

Fra 2009 er BMI bladet en integreret del af Fællesbladet, som nu er på 40 sider. Fra den oprindelige intension om at være et supplement til de lokale blade, er Fællesbladet nu BLADET for alle Foreninger og Kulturelle Institutioner i området gennem en frivillig tilslutning.

Fællesrådet

3/2009 Vision 2012+ for Egelund. Tegning Niels Kjølhede.
3/2009 Vision 2012+ for Egelund. Tegning Niels Kjølhede.

Vision 2012+, hvor Egelund ses også som et kultur- og Sundhedshus dukker op igen, borgermødet og udstilling tiltrækker dog ikke mange, trods adskillige indlæg. Det er et samarbejde mellem BMI og Fællesrådet. I 2013 er arbejdes der med et medborgerhus i Egelund.
Planerne om at flytte beboerne på Malling Plejehjem til Solbjerg og lukke hjemmet får mange op af stolene, protesterne virker, lukningen opgives.
I den grønne afdeling bliver bassin 668 til Egelundssøen med en 750 m sti rundt om til stor glæde for hundeluftere og iagttagere af fugleliv. Søen er navngivet efter en konkurrence i Fællesbladet. Der kom en genvejssti fra Beder-Malling stien til Egelund. Der bliver plantet flere træer og.
det markeres i 2011, at Fællesrådet fylder 25 år med et særnummer på 56 sider.
Nyt fra området” ”Malling Bios Venner” bliver stiftet for at hjælpe med at skaffe midler til digitalisering. Det lykkes!

Hvad skriver Fællesbladet ikke om?

Der er kun fundet to nekrologer FDF lederen Leif Filtenborg Jensen og Aksel Jensen, der fik sat gang i flagalleerne samt en artikel om gartner Anders Nielsen.. Politisk stof er stort set fraværende, selvom både Socialdemokratiet og Venstre er medlemmer.

Afslutning

Den frivillige arbejdskraft i redaktionsudvalget er usædvanlig stabil. Lene Gisselmann har været med i alle 25 år. Der har været tre redaktører, Lene Aa. Sørensen nu på 15. år, to kasserere Poul Lorenzen fra 1999. Det er som i 1989 EJ GRAPHIC A/S, der trykker bladet..
Efter 25 år kan Lokalområdet konstatere, at Fællesbladet virkelig lever op til sit fornavn ”fælles”, at det trives på papir og er i vækst og udvikling trods hjemmesider og sociale medier. TIL LYKKE MED JUBILÆET.