Malling Borgerforening 1897-2001

fortalt af arkivleder Kirsten Williams/Beder-Malling Egnsarkiv

Stiftelsen og teknisk Skole
Malling Borgerforening har ført et lidt omskifteligt liv. Stiftet i 1897 som Beder-Malling Håndværkerforening, skiftede den allerede året efter navn til Malling Håndværkerforening. Formålet med foreningen var oprettelsen af en aftenskole for unge håndværkere. Aftenskolen blev senere til Teknisk Skole.
I Danmark bruges betegnelsen Teknisk skole om en håndværkerskole, hvor håndværkselever efter konfirmationsalderen undervises i almindelige skolefag og i tegning fra det elementære stadium til det højeste trin alt efter kravene til de enkelte håndværk. I købstæder og landdistrikter uden for København fandtes 1924 i alt 253 skoler med 24.970 elever. Undervisningen foregik enten på daghold, aftenhold eller kombinerede hold, og den var både af almendannende og af fagligt indhold. Driften af disse skoler blev finansieret dels af Staten, dels af mestre og elever, der betalte skolepenge. Teknisk Skole i Malling blev nedlagt i 1956/1957.

Købmand Dichs medlemskort nr. 71 i 1922. Dich betaler 5 kr. i indmeldelse, 1 kr. for foreningens emblem, 0,40 kr. for en bog med vedtægterne og endelig kontingent på 1,50 kr. pr kvartal

 

Malling Borgerforenings messe i 1930. Sadelmager Jørgen Jensen og murermester Christian Andersen bestyrer tombolaen. Bagved ses nogle af udstillingerne fra de to handlende. Messen på Hotel Malling foregik om aftenen, så der var musik og dans, revy og anden optræden.

 

Lystanlægget Egelund
I 1906 ændredes navnet til Malling Håndværker og Borgerforening (MHB). 1920 modtager foreningen en stor gave, da gårdejer Laurs Jacobsen og hans hustru forærer deres skov ”Egelund” til MHB, mod at de indretter et lystanlæg med kaffehus og pavillon i området. Her kunne Mallingborgerne promenere om søndagen. Drift og vedligeholdelse påhvilede også Foreningen. Det var helt selvfølgeligt, at den store Genforeningssten kom til at stå her, ligesom mindestenen for giverne af stedet. Indgangen til anlægget blev markeret ved to hvide stensøjler med en kugle på toppen. De står i dag ved indgangen til idrætsanlægget BMI. Hvis det har undret nogen, at der står 19 på den ene og 21 på den anden stensøjle, når adressen nu er nr. 5, så er det selvfølgeligt det årstal, hvor de blev sat ved indgangen til lystanlægget – i 1921.
I 1930 købte MHB en parcel af Veilgården. Foreningen bekostede rydning af skoven, så Malling Boldklup kunne få en boldbane (nu tennisbaner). Desuden købte MHB en 6 alen stor bræmme, så der kunne blive et læbælte omkring banen.
I 1963 overdrages anlægget og de tilstødende arealer, hvor der om sommeren blev spillet fodbold og håndbold, til Beder-Malling Kommune. Driften af området blev for dyr for foreningen. Med overdragelsen fulgte et beløb på kr. 10.168, hvilket var restbeløbet fra afviklingen af Teknisk Skole.

Malling Borgerforenings fodboldhold, sportsfest i Egelund ca 19050


Aktiviteter
MHB var aktiv med at fremme tekniske fremskridt i Beder-Malling Kommune blandt andet, at der blev skaffet el til byen og senere gadebelysning. Vandværk og vandtårnet fra 1923 hjalp foreningen også med til at få iværksat.
Juletræsfester og fejring af fastelavn hørte til de mere fornøjelige aktiviteter. Både børn og voksne slog katten af tønden. Om sommeren var der udflugter fx til Frederikshøj og fugleskydning med kåring af Fuglekongen.
I både 1930 og 1936 stod MHB bag to store erhvervsmesser, der blev holdt på Landbrugsskolen. 400 mennesker mødte op i 1936 trods sne og regn, som der stod i avisen.
1966 forkortes navnet til Malling Borgerforening (MB). I 1969 etablerede MB legestue for de små børn på Bredgade 46. For ældre børn organiserede MB interessegrupper med stoftryk, dramatik og vævning. For de voksne var det klubber med bridge, skak og whist.

Fabrikant Fr. Aabye Madsens Jubilæumslegat
I anledning af Malling Stavfabriks 25 års jubilæum i 1942 oprettede Fr. Aabye Madsen et legat på 7.500 kr., hvoraf renterne skulle uddeles til en ung kvinde eller mand i Beder-Malling Kommune, som ville dygtiggøre sig ved studie eller kursus. Legatet administreredes af MHB indtil legatet blev nedlagt i 1992.

Nedgang i aktivitet og medlemmer

Tøndeslgning 1971

 

Fra starten af 1970’erne begyndte tilslutningen til MB at dale. I 1976 skrev avisen ”De sad der så alene…”, da kun bestyrelsen mødte op til generalforsamlingen. Det medførte, at Malling Handels -og Erhvervsforening stiftedes i 1982 og derved overtog den del af Borgerforeningens arbejde, der relaterede sig til de erhvervsdrivende i Malling. Allerede fra slutningen af 1960’erne var de små forretninger begyndt at lukke, det lokale handelsliv skrantede.
I 1985 går Malling Borgerforening i dvale og var egentlig klar til at nedlægge sig selv i 1991. Samme år lukkes Malling Bibliotek pga. besparelser til stort chok for borgerne. Det betød, at MB genoplivedes på en ekstraordinær generalforsamling samme år. En af de nye aktiviteter var etablering af ” Cafe Hyggekrogen” på Plejehjemmet. Cafeen blev indviet af rådmand Jens Arbjerg og var drevet af frivillige og få ansatte. Da Plejehjemmet i 1998 blev bygget om, flyttedes cafeen til Eskegården, og her er fortsat cafe.
I samarbejde med Handelsstandsforeningen gennemførtes flere byfester, der begyndte med fælles kaffebord på Bredgade. Vejen spærredes simpelthen af hele lørdagen.
Malling Borgerforening var medlem af Fællesrådet 1992-2002. Her slutter det – Foreningen nedlægges ikke, men går i permanent dvale. Handelsstandsforeningen opløses i 2004.

I 2017 kontaktes Fællesrådet af Danske Bank, der oplyser at de har en konto i Malling Borgerforenings navn, og at de gerne vil have den lukket. Af MB’s vedtægter fremgår, at et evt. overskud ved foreningens nedlæggelse ”skal anvendes til borgernes tarv og i det område, hvor Foreningen har virket”.