Beder-Malling Kommune som vi ser den

Af Leif Winther

Arkivlederen for Beder-Malling lokalarkiv Anders Nørgård var også skolelærer. I 1969 og igen i 1972 satte han sine elever i 9. årgang til at beskrive kommunen: Som vi ser den. Alle disse ”opgaver” fra dengang er bevaret på lokalarkivet.

De mange flotte beskrivelser og gennemgange af kommunen udgør næsten en fuldstændig topografisk beskrivelse samtidig med at den også behandler visse politiske spørgsmål om udvikling og kommunesammenlægning. Det er ca. 50 år siden og rigtig meget har ændret sig siden, hvilket ikke mindst ses på handelslivet dengang og nu. Dengang handlede man lokalt, men mobiliteten blandt folk har virkelig ændret handelsmønstret.  Til illustration heraf har 9.B følgende liste over kommunens ”indhold” i 1969:

1 Tandlæge, 1 Læge, 1 Jordemoder, Sygekassen, 1 Betjent, 1 Tatol, 1 Papirforretning, 1 Brugsforening, 8 Købmænd, 2 Tobakshandler, 3 Manufakturhandlere, 2 Skræddere, 4 Bagere, 2 Mælkeudsalg, 2 Håndkøbsudsalg, 2 Skomagere, 2 Slagtere, 1 Møbelhandel, 1 Cykel- & Knallerthandel, 1 Sadelmager, 2 Farvehandel, 5 Kiosker, 1 Radioforhandler, 1 Isenkram, 4 Smede, 8 Damefrisører, 3 Trævarefabrik, 3 Vaskerier, 2 Herrefrisører, 6 Servicestationer, 5 Banker, 2 Centraler, 3 Vognmænd, 2 Kroer & et Cafeteria, 1 Vandværk, 2 Telefonbokse. 2 forskoler, 1 Køreskole, 2 Taxi, 2 Stationer, 2 Posthuse, 10 Gartnere, 4 Tømrere, 2 Malere, 14 Fabrikker, 4 Murere.

Når man betænker, at kommunens indbyggertal på daværende tidspunkt var lige godt 3.000, har der været meget lokal handel, og mobiliteten ud af kommunen har ikke været stor!

Beskrivelsen af kommunen er bygget op således:

Geografi:  En detaljeret beskrivelse af de geologiske forhold, om tunneldalen ved Beder og israndskanten ved Malling, om skove og jordbundsforhold mv.
Biologigruppen har beskrevet plante- og dyrelivet væsentligst omkring Norsminde Fjord
De historiske forhold er beskrevet kort overbliksmæssigt samt gennem de 2 kirkers historie og mere detaljeret om ruinerne ved Malling Kirke. En Miljøskildring fra ca år 1900 fra Beder af Gamle Eskes gård: en malerisk beskrivelse af sparsomt interiør og fattig levevis.

Under samfundsmæssige forhold er kommunens forvaltning beskrevet. Skatteprocenten var 12,9% og den gennemsnitlige skattepligtige indkomst var 29.000 kr. !( svarende til knap 250.000 kr. i dag).
Kommunen var på vej til nedlæggelse i forbindelse med kommunalreformen 1971. Man forsøgte fra Beder-Malling kommune at undgå sammenlægning med Aarhus Kommune ved at indgå en aftale med Solbjerg Kommune. Denne aftale blev som bekendt ikke godkendt. Der var i 1969 planer om et idrætsanlæg ved Egelund mellem de to byer.
Hele kommunens areal er på 3084 Hektar. Heraf udgør landbrugsjorden 2.744 Hektar eller 89%. De største gårde er beskrevet: Norslund, Karensminde, Mariendal, Vejlgård, Elmosegård, Fløjstrupgård, Bispelund og Christiansgård.

Industrien er beskrevet og i særdeleshed Kagefabrikken Wixor, der med 70 ansatte producerede 30.000 – 35.000 kager pr dag ! Og der bruges pr dag ca. 5.000 kg sukker og 4-5.000 hønseæg.

Byernes udvikling fra landbrugsbyer til ”tilflytterbyer” eller ”sovebyer” er beskrevet. Netop i 60’erne sker den store tilflytning og parcelhuse og rækkehuse skyder op.  
9.B beskriver områderne således:
Lundshøjsvej Malling 1958 (Nu Lundshøjsgårdsvej), Nyvej Malling 1959, Smedegårdsalle Malling 1963, Kirkebakken Beder 1961-62, Skoleparken 1962 (oprindeligt med blomsternavne til hver stikvej), Gammelgårdsvej (kaldet Sibirien) 1964, Bygvænget og Banevolden Malling 1965, Engdalsgårdsvej Beder 1966, Skelbækvej Beder (nu Skeltoften) 1967-68, Beder Butikscenter 1968-69.

Beder Butikscenter indeholdt i 1969: Servicestation, Købmand, Isenkram, Slagter, Bager, Farvehandel, Sparekasse, Kiosk, Vaskeri, Radioforretning og Cafeteria. !

Kommunen havde beregnet at Beder i år 2000 vil have 10.000 indbyggere! I dag er der ca. 5.000 indbyggere.

Beder Gartnerskole og Malling Landbrugsskole er detaljeret beskrevet.

Et afsnit om forlystelser er meget kort: Malling Bio og Malling og Beder Kro er de eneste offentlige forlystelser, hvor folk fra kommunen kan komme

Alt i alt er disse skoleopgaver løst af 9-klasser i 1969 en fortrinlig kilde om vort lokalområdes historie og indretning, og en sammenligning med nutiden vil kunne beskrive udvikling i og ændring af folks levevilkår.