Stationerne i Beder og Malling samt Krobevillinger

MALLING

Malling var den største bebyggelse ved banens mellemstationer. Oprindelig skulle stationen have været placeret syd for landevejen; men da beboerne fremsatte ønske over for ekspropriationskommissionen om, at stationen blev lagt mellem landevejen og Thulstrupvejen, efterkom man ønsket. Samtidig bestemte kommissionen, at Beder- Malling Sogneråd skulle gøre Malling Gade offentlig i hele sin længde, og at adgang til stationen skulle ske fra Thulstrupvejen via Malling Gade Odder Avis skrev den 22. august 1883 om forandringerne i Mallings bybillede: ”Foruden Stationen er opført en del Bygninger ved en Vej, som fra Byen fører ned til Stationen. Allerførst ligger ved Chausseen, hvor Banen skærer denne, den nye Lægebolig og på den anden side Stationen kommer man først til den del af ejeren af Beder Kro opført Bygning, der vil blive efterfulgt af en større do. fra samme Haand , hvori fremtidig  skal drives Gjæstgiveri og Kjøbmandshandel, dernæst opfører Kjøbmand Jensen fra Saxild en bygning bestemt til Kjøbmandsforretning ; en Smedie er allerede opført og flere Haandværkere ville nok ligeledes bygge.”

 BEDER

Stationen blev placeret et par hundrede meter fra landevejen og syd for Beder by samt nord for kroen. Den geografiske stedfæstelse holdt kun kort, idet kromanden, tilsyneladende en hel byggematador, foruden i Malling byggede en ny kro i Beder på hjørnet af stationsvejen og landevejen. Oprindelig skulle stationen have ligget lidt nordligere, men med den valgte placering efter beboernes ønske kom den til at ligge på Beder bys jorder.

 

KROBEVILLINGER

Blandt de mange ting banens bestyrelse skulle tage stilling til, var ansøgningerne om krobevillinger. Fra gammel tid var kroerne placeret ved landevejene. Tidens transportmiddel var jernbanen, så der måtte også kunne trives kroer ved stationerne. I Hou og Mårslet mente banens ledelse nok, at der kunne være brug for stationskro som ansøgt af hhv. Søren Nielsen og høker Niels Sørensen, og kromanden i Beder. I. Sørensen kunne også få anbefaling på at bygge en filial, der havde åbent ved togtider i Malling og hans forpagter i Beder, Gotfred Jensen, kunne også få forpagtningen i Malling. Derimod mente man, at købmand Mads Hansens planer for Tranbjerg var for vidtløftige.”en Reisestald  med  Restauration for Reisende ved Togtiderne” måtte være nok. I Amtsrådet afstedkom andragenet en livlig diskussion, som imidlertid endte med, at købmand Hansen fik bevilget, hvad han havde ansøgt. Nis Jensen havde diskvalificeret sig selv i Viby. Han havde ikke ansøgt jernbanen om tilladelse til at benytte stationsvejen, inden han ansøgte om bevilling til krohold. Ret beset ville en kro ved Viby Station være inderlig overflødig. I Odder var indrettet restauration i stationen og efter licitation blandt byens 3 gæstgivere, fik gæstgiver Jacobsen forpagtningen for 500 kr om året.

Tilbage til: Odderbanen bygges 1882 – 1884