Korn- og foderstof fabrikken – En fortælling om tilblivelse og nu overflødige bygninger og anlæg

Malling Foderstoffer nye silo 1. august 1961. Bagerst silo fra 1953, til højre Foreningens administrationskontor i stueetagen, på 1.sal uddelerens privatbolig


Malling Foderstoffer nye silo 1. august 1961. Bagerst silo fra 1953, til højre Foreningens administrationskontor i stueetagen, på 1.sal uddelerens privatbolig

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv/v. arkivleder Kirsten Williams

Indledning
Området befinder sig mellem Gammel Østergårdsvej (tidligere Vestergade) og Holmskovtoften i Malling bymidte. Fra jernbanen Hou-Aarhus åbnede i 1884 var der fart på befolkningstilvækst, handel, håndværk, små industri og transport. Tre større industrivirksomheder blev etableret: Malling Dampmølle og Savværk i 1888, Malling Stavfabrik ca. 1910 og Malling Foderstof Forening i 1900. De var alle afhængig af jernbanen for at få deres varer transporteret til Aarhus.

Landbruget- forudsætning for Malling Foderstof Forening
Landbruget var hovederhvervet i sognet indtil midt 1950’erne. Etableringen af Malling Foderstof Forening (MFF)i 1900 var at ”Gavne det Danske Landbrug” ved at skaffe medlemmerne adgang til billigere varer gennem fællesindkøb. Foreningen havde dog ikke egne bygninger, men lejede sig ind i Brugsens Pakhus, hvor Uddeleren blev betalt for at modtage og udlevere varer. I 1914 opfører MFF et pakhus på Vestergade, og der bliver lagt et sidespor ind fra jernbanen, der først fjernes i 1955.
1927 lejer MFF en grund af Hads-Ning Herreds Jernbane (HHJ), hvor der opføres et nyt pakhus. Tørret korn er let antændeligt, så HHJ betingede sig, at hvis gnister fra lokomotivet antændte pakhus eller korn, var det ikke deres ansvar. MFF måtte derfor tegne en speciel forsikring for at dække den risiko.
Perioden fra begyndelsen af 1920’erne var præget af krise indenfor landbruget, børs krak og økonomisk ustabilitet, dertil kom udbruddet af 2.verdenskrig i 1939. MFF købte nyt udstyr til tørring af korn mv., men først i 1953 blev der bygget en ny silo, der kunne rumme 800 tdr. korn. Siloen er efterfølgende nedrevet. Befolkningstilvæksten steg i byen, men faldt på landet hvor mekaniseringen af arbejdet erstattede landarbejderne. Til gengæld var produktionen af landbrugsprodukter i stærk vækst.

Vækst i samfundet og i MFF
Byggeaktiviteten tog fart, en tilbygning til pakhuset bygges i 1958, og i 1960 køber MFF gartner Tamstrups jord, hvor der i 1961 opføres en silo på 11 etager, der rummer 8000 tdr. korn. I mange år var der tradition for et juletræ på toppen i december måned. Siloen er stadig en markant del af Malling by. 1964 opføres nyt pakhus.

I slutningen af 1970’erne opføres en Foderblandingsfabrik på arealerne, og i 1973 køber MFF Østergårdsvej 22 med henblik på udvidelse, huset rives ned i 1975.  I 1978 bygges en ny så-og færdigvare silo. Det går godt for foreningen, flere mindre foderstofforeninger i omegnen fusioneres med MFF. I 1973 etableres Malling Olie AMBA, hvor der sælges fyringsolie.

Kombination af produktionsvirksomhed og boligområde giver problemer
I slutningen af 1980’erne begynder naboerne at klage til daværende Aarhus Amt over støj og røg specielt i de to måneder, høstsæsonen varer, og hvor virksomheden arbejder i døgndrift. Virksomheden har tilladelse til en støjgrænse på 40-45db, hvilket Amtet betegner som ”bladraslen eller hjemlig hygge!” I høsten er niveauet dog 55db om dagen og 45 aften og nat.
Omfartsvejen indvies i 1989 og det medfører, at lastbiler/traktorer ikke længere behøver at køre ad Gl. Østergårdsvej, men kan benytte en ny indkørsel fra Holmskovtoften fra 1992. Samme år bygges en ny lagerhal til 25.000 tons korn.
1995 lejer Beder-Malling Boligforening Malling Foderstof Forenings administrationsbygning, og i 1996 bygges forretningen “Alt om Dyr” – nu Genbrugsen.

I 1999 er det slut med selvstændig virksomhed. En våd og vanskelig høst har medført stort slid på det tekniske anlæg, og medlemmerne beslutter at fusionere med to andre selskaber til Århusegnens Andel. Vedtægterne er forberedt til fusion.

Naboerne er stadig utilfredse med røg-og støjgener, og Amtet pålægger fabrikken at forbedre begge dele. I 1998 bygges således en højere skorsten. I 2006 nedlægges afdelingen i Malling.
Entreprenør Ole Mikkelsen har pladsmangel i Beder og køber hele det gamle fabriksområde og har store virksomhedsplaner for anvendelsen. Det forhindres imidlertid af naboklager. Området bliver brugt til opbevaring af maskiner og materiel frem til 2020.
Private investorer køber området og maj 2021 udsender Aarhus Kommune Teknik og Miljø et debatoplæg og indbydelse til borgermøde om forventninger til området, som nu benævnes ”Kornbyen” med henblik på ændring af kommuneplanen.  Der foreligger ikke nogen beslutning november 2021.

 

Malling Foderstof efter ombygning i 1986 set mod nord. Til venstre sidespor med lodsvej, til højre jernbanespor til Aarhus med overskæring på Gl. Østergårdsvej

Pakhuset set indefra. Der ligger byggematerialer på gulvet
Der arbejdes på det nye pakhus i 1964